Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO

BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY KOSZĘCIN

 

1. Uchwala się regulamin korzystania z kortu tenisowego położonego w miejscowości Koszęcin, stanowiącego własność Gminy Koszęcin.

2. Kort tenisowy jest ogólnodostępny, korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

3. Kort służy tylko i wyłącznie do gry w tenisa ziemnego. Nie można z niego korzystać w innych celach, a w szczególności uprawiać innych dyscyplin sportu.

4. Korzystający z kortu tenisowego sami zapewniają niezbędny sprzęt do prowadzenia gry. Użytkownicy obiektu są obowiązani do gry w obuwiu      o rzeźbie podeszwy przystosowanej do kortu tenisowego.

5. Nie wolno korzystać z kortu tenisowego bezpośrednio po opadach deszczu lub gdy kort jest zbyt wilgotny i miękki.

6. Stan techniczny kortu tenisowego i jego urządzeń kontroluje administrator - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie.

7. Właściciel kortu tenisowego zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytkowania kortu w celu przeprowadzenia:

a) gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych - rozgrywek w tenisie ziemnym,

b) prac konserwacyjnych

8. Użytkownicy kortu tenisowego zobowiązani są do dbałości o stan obiektu, znajdujących się na jego terenie urządzeń oraz o czystość na korcie. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Korzystanie z kortu tenisowego odbywa się w terminach wcześniej ustalonych z administratorem.

10. Korzystający z kortu powinny sprawdzić stan techniczny kortu i urządzeń, z których będzie korzystał. Po zakończeniu Użytkowania kortu tenisowego, użytkownik ma obowiązek wyrównania jego powierzchni, tak by nie było żadnych nierówności. Wszelkie usterki i zdarzenia niebezpieczne należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu administratorowi kortu.

11. Osoby małoletnie mogą przebywać na korcie tenisowym wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

12. Każdy użytkownik kortu tenisowego powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym, w przeciwnym wypadku ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie.

13. Zabrania się:

a) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,

b) wnoszenia opakowań szklanych,

c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem kortu,

d) poruszania się na skuterach, motorowerach, rolkach, deskorolkach, wrotkach itp.,

e) wprowadzania zwierząt,

f) zakłócania przebiegu zajęć lub gry korzystającym z obiektu,

g) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo.

14. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.

15. Na terenie kortu tenisowego nie prowadzi się depozytu dla użytkowników.

16. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu kortu tenisowego.

17. Uwagi dotyczące funkcjonowania kortu tenisowego należy zgłaszać do administratora.